【เลข ไทยรัฐ 16 8 64⏩【v52dd.com】⏪】ผล วอลเลย์บอล v52dd.comเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

作者:ความบันเทิง 来源:ข่าว 浏览: 【 】 เวลาวางจำหน่าย:2023-01-27 16:08:16 评论数:
ประชาไท / ข่าว Submitted on Sat, 2022-12-24 11:01เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์รัฐสภา กำหนดทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชน ช่วยประหยัดงบประมาณประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวแทนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา หรือการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิออกเสียงประชามติเพื่อแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับมาตรการที่รัฐบาลเสนอในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดทำประชามติกรณีที่มีการจัดทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงกำหนดให้ถือว่าหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงเป็นหน่วยเดียวกันก็ได้ และให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง คณะกรรมการประจำเขตออกเสียง กรรมการประจำเขตออกเสียง คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง กรรมการประจำหน่วยออกเสียง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการกำหนดวันออกเสียง ให้สอดคล้องกับการจัดให้มีการออกเสียงวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป 
        
สำหรับประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น อาทิ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่แตกต่างจากวันที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีที่การจัดทำประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันเดียวกัน (ร่างมาตรา 3) /ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ถือว่าหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติเป็นหน่วยเดียวกัน ในกรณีที่การจัดทำประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ หรือกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อการประหยัดงบประมาณ (ร่างมาตรา 4) /ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ถือว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง คณะกรรมการประจำเขตออกเสียง กรรมการประจำเขตออกเสียง คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง กรรมการประจำหน่วยออกเสียง ในกรณีที่การจัดทำประชามติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันเดียวกัน (ร่างมาตรา 6)
        
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ได้ทาง https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=265

ปรับปรุงล่าสุด